Пантелійчук Лариса
Директор ПП "Аудиторська фірма "Константа"
   
   Олена Габрук
Незалежний консультант з питань оподаткування та обліку
   
   
   
Оновлена редакція ст. 133 Податкового кодексу передбачає, що неприбуткові організації не є платниками податку на прибуток, за умови одночасного дотримання умов, перелічених пп. 133.4.1, а саме:
   
   - утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
   
- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
   
- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
   
- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

   
Навіть, якщо неприбуткова організація виконує всі вимоги пп.. 133.4.1 і не є платником податку на прибуток, вона має подати Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій (далі – Звіт). На це наголошує ДФС у своєму листі від 04.01.2016 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17. До затвердження нової форми неприбуткові організації подати Звіт за 2015 рік за формою в редакції наказу Міндоходів від 27.01.2014 N 85 наказом N 85. Звіт подається в термін, передбачений для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств (п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу), тобто не пізніше 29 лютого 2016 р. При цьому до затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру для цілей подання Звіту у частині застосування ознаки неприбутковості слід керуватися наказом Мінфіну від 24.01.2013 N 37 "Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій".
   
Відповідно до наказу № 85 дані, наведені у Звіті мають ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку та відповідати правилам складання податкової звітності. Достовірність даних підтверджується підписами керівника (уповноваженої особи) неприбуткової організації і головного бухгалтера (особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання Звіту до контролюючого органу) та засвідчується печаткою.
   
Не буде зайвим нагадати, що відповідно до ст. 4 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються, зокрема на принципі відповідності доходів і витрат. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів. На це наголошує і ДФС у своїй консультації в базі ЗІР за кодом 102.04. Разом з цим, облік у неприбуткових організаціях має певні особливості, пов'язані із обмеженнями ст..133 Податкового кодексу. Розглянємо. Як ці особливості впливають на порядок складання Звіту.
   
У першій частині Звіту (рядки 1-10) відображаються доходи неприбуткової організації Облік доходів ведеться відповідно до П(С)БО 15 «Дохід». З огляду на специфіку діяльності неприбуткових організацій та вимоги ст. 133 Податкового кодексу всі надходження неприбуткових організацій розглядаються як цільове фінансування. Такими можуть бути пожертва, безповоротна фінансова допомога, гранти, субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб та інше.
   
Вид надходжень Норма П(С)БО 15 Період визнання доходу в обліку отримане цільове фінансування п. 17 П(С)БО 15 протягом періодів, у яких було понесені витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування цільове фінансування капітальних інвестицій п. 18 П(С)БО 15 протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів проценти (% банківських та небанківських установ) п. 20 П(С)БО 15 у тому звітному періоді, до якого вони належать (згідно умов договору) безоплатно отриманий актив п. 21 П(С)БО 15 протягом періоду їх корисного використання пропорційно сумі нарахованої амортизації орендна плата за договором операційної оренди п. 17 П(С)БО 14 протягом відповідного звітного періоду на прямолінійній основі протягом рядок оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигід, пов'язаних із використанням об'єкта операційної оренди
   
Витрати неприбуткових організацій складаються з витрат на здійснення статутних цілей i на утримання самих організацій. Облік витрат ведеться на підставі П(С)БО 16 «Витрати». Зазвичай, витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Якщо витрати неможливо прямо пов'язаність зв'язати з доходом певного періоду, їх відображають у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Слід нагадати, що не визнаються витратами транзитні платежі (за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала, тощо), попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.
   
У рядку 12 Звіту - загальна сума профінансованих видатків неприбуткової організації, крім бюджетних установ (організацій).
   
З огляду на ст. 133 Податкового кодексу друга частина звіту не заповнюється.
   
Для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух цільового фінансування використовується рахунок 48 "Цільове фінансування та цільові надходження". За кредитом рахунку 48 відображається надходження коштів цільового призначення, за дебетом - використання цих коштів за певними напрямками, згідно кошторису. Доходи неприбуткових організацій визнаються щомісячно, на рівні понесених витрат. А тому, фактично в податковому звіті повинні бути наведені дані із звіту про фінансові результати неприбуткової організації.
   
   Наприклад.
   
Неприбутковій організації, ОСББ "Надія" надійшло 1300 000грн. Признані витрати за 2015р. 1279000,00 грн. Признані доходи 1279 000,00 грн. На розрахунковому рахунку позбулися не витраченими 21000,0 тис. грн.( Дт 311 рахунку) , за Кт рахунку 48 -21000,00 грн.
   
Витяги із звіту про фінансові результати та Податковий звіт на підставі нашого прикладу.
   

 

2. Звіт про фінансові результати

 

за ___рік__ 2015 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма N 2-мс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код за ДКУД

1801007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній
період

 

1

2

3

4

 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

-

 

 

Інші доходи

2160

1279,0

 

 

Разом доходи (2000 + 2160)

2280

1279,0

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

-

 

 

Інші витрати

2165

(1279,0 )

 

 

Разом витрати (2050 + 2165)

2285

(1279,0 )

 

 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

-

 

 

Податок на прибуток

2300

-

 

 

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування

2310

-

 

 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)

2350

-

 

                                                                                       

 

 

ПОДАТКОВИЙ ЗВІТ
про використання коштів неприбуткових установ та організацій

Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до підпункту "е" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0015)
(сума рядків 7.1 - 7.3)

7

1279,00

доходи, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності (сума рядків 7.1.1 - 7.1.3)

7.1

1279,00

сума внесків

7.1.1

1279,00

сума коштів

7.1.2

-

вартість майна

7.1.3

-

пасивні доходи

7.2

-

доходи, отримані як третейський збір

7.3

-

Загальна сума профінансованих видатків неприбуткової установи (організації), крім бюджетних установ (організацій)
(сума рядків 12.1, 12.2)

12

1279,00

сума витрат на утримання неприбуткової організації, крім бюджетних, у межах кошторису

12.1

-

витрати, що здійснюються неприбутковими організаціями для провадження діяльності, визначеної для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації (сума рядків 12.2.1 - 12.2.9)

12.2

1279,00

для провадження благодійної діяльності

12.2.1

-

для провадження екологічної діяльності

12.2.2

-

для провадження оздоровчої діяльності

12.2.3

-

для провадження аматорської спортивної діяльності

12.2.4

-

для провадження культурної діяльності

12.2.5

-

для провадження просвітньої діяльності

12.2.6

-

для провадження освітньої діяльності

12.2.7

 

для провадження наукової діяльності

12.2.8

 

для інших потреб, передбачених статутними документами

12.2.9

1279,00

 

 

   
   

Комментарии

You have no rights to post comments


Следующие материалы:
Предыдущие материалы:

testtest

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня посетителей782
mod_vvisit_counterВчера посетителей8870
mod_vvisit_counterЗа неделю посетителей9652
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе85058
mod_vvisit_counterЗа месяц посетителей243009
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце288660
mod_vvisit_counterВсего посетителей23892057

We have: 43 guests, 3 bots online
0: 34.238.190.122
 , 
0