Останнім часом в Україні почастішали перевірки підприємств, установ та організацій різними контролюючими органами з питань дотримання законодавства про працю. Здійснювати перевірки щодо дотримання трудового законодавства має право не тільки Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю, але і інші контролюючі структури...
   
   Законом України від 20.05.2010 р. № 2275-VI ст. 259 Кзпп була викладена в новій редакції, згідно з якою органи ДПС з метою перевірки дотримання податкового законодавства мають право здійснювати контроль за дотриманням законодавства про працю на всіх підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності і підпорядкованості.
   
   Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 386/2011 було затверджено Положення про Державну інспекцію України з питань праці (далі - Положення). Згідно з п. 2 цього Указу визначено, що Державна інспекція України з питань праці є правонаступником прав та обов'язків Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю - урядового органу, що діяв у системі Міністерства праці та соціальної політики України.
   
   Таким чином, в Україні з'явився новий контролюючий орган: Державна інспекція України з питань праці (далі - Гострудинспекция), однією з функцій якої є здійснення перевірок щодо дотримання законодавства про працю. Порівняно з Державним департаментом нагляду за додержанням законодавства про працю Держпрацеінспекціїі значно збільшені повноваження в питаннях проведення на підприємствах, в установах і організаціях, а також у фізичних осіб контролю за додержанням роботодавцем трудового законодавства та загальнообов'язкового державного соціального страхування України. Крім цього, даний орган наділений новими повноваженнями: він може здійснювати перевірку з питань охорони праці.
   
   Нововведенням Держпрацеінспекціїі є:
   
   1) проведення роз'яснювальної роботи з населенням та роботодавцями з нормами трудового законодавства, а також з питань недопущення дискримінації на робочих місцях віл-інфікованих і хворих на СНІД;
   
   2) здійснення безперешкодного перевірки у виробничих, службових та адміністративних приміщеннях роботодавців, а також перевірки робочих місць працівників, розташованих поза цими приміщеннями, з метою нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення;
   
   3) забезпечення в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Держпрацеінспекціїі, її територіальних органах.
   
   Основні завдання Держпрацеінспекціїі
   
   1. Здійснення державного нагляду і контролю за:
   
   дотриманням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності, фізичними особами, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування законодавства про працю з питань трудових відносин, робочого часу та часу відпочинку, нормування праці, оплати праці;
   наданням гарантій і компенсацій, пільг для працівників, які поєднують роботу з навчанням;
   дотриманням трудової дисципліни, умов праці жінок, молоді, інвалідів;
   наданням пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці;
   забезпечення спеціальним одягом і спеціальним взуттям, засобами індивідуального захисту, мийними і знезаражувальними засобами, молоком і лікувально-профілактичним харчуванням;
   проведенням обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій;
   дотриманням режимів праці та інших норм законодавства.
   
   2. Здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням роботодавцями вимог законодавства про пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці*.
   
   3. Здійснення державного нагляду і контролю за:
   
   дотриманням законодавства про зайнятість населення з питань дотримання прав громадян при прийомі на роботу та працівників при звільненні з роботи;
   використанням праці іноземців та осіб без громадянства;
   дотриманням прав і гарантій щодо працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.
   
   4. Здійснення державного нагляду і контролю за додержанням підприємствами, установами, організаціями, в тому числі громадськими організаціями інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю, законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів у частині:
   
   реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів;
   подання звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів;
   виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.
   
   5. Здійснення контролю за дотриманням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних пільг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
   
   6. Взаємодія в межах своїх повноважень з центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці щодо реалізації державної політики у сфері охорони праці.
   
   7. Проведення роз'яснювальної роботи з питань недопущення дискримінації на робочих місцях віл-інфікованих і хворих на Снід.
   
   8. Взаємодія з іншими органами влади, об'єднаннями профспілок і об'єднаннями роботодавців, іншими громадськими організаціями з питань недопущення використання праці дітей.
   
   9. Забезпечення інформування населення щодо додержання законодавства про працю, зайнятість населення, а також законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування з питань призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
   
   10. Здійснення роз'яснювальної та консультаційної роботи з роботодавцями з питань, що належать до компетенції Держпрацеінспекціїі.
   
   11. Прийняття участі в комісіях з розслідування нещасних випадків на виробництві (разом з представниками інших органів виконавчої влади).
   
   12. Здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на Держпрацеінспекціїі Президентом України.
   
   Відповідно до п. 6 Положення Гострудинспекция для виконання покладених на неї завдань має право:
   
   - залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, вчених, представників інститутів громадських організацій (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Держпрацеінспекціїі;
   
   - одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані;
   
   - користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
   
   - проводити в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;
   
   - здійснювати безперешкодно перевірки у виробничих, службових та адміністративних приміщеннях роботодавців, а також перевірки робочих місць працівників, розташованих поза цими приміщеннями, з метою нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, ознайомлюватися під час проведення перевірок з інформацією, документами і матеріалами та одержувати від роботодавців необхідні для виконання повноважень Держпрацеінспекціїі копії або витяги з документів, ведення яких передбачено законодавством про працю (в тому числі з питань, передбачених пп. 1 п. 4 Положення) та законодавства про зайнятість;
   
   - здійснювати безперешкодно перевірки в адміністративних приміщеннях робочих органів виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття з питань призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення, передбачених загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, ознайомлюватися під час проведення перевірок з інформацією, документами і матеріалами та одержувати від фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування необхідні для виконання повноважень Держпрацеінспекціїі копії або витяги з документів;
   
   - видавати в установленому порядку роботодавцям, у тому числі фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування, обов'язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства про працю, законодавства про зайнятість населення, законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування щодо призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;
   
   - складати у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення і стягувати адміністративні штрафи;
   
   - вносити роботодавцям, у тому числі фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування, пропозиції про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства про працю, зайнятість населення, законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування щодо призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, передавати матеріали про порушення до правоохоронних органів;
   
   - на створення роботодавцями, у тому числі фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування, належних умов для проведення перевірок посадовими особами Держпраці України.
   
   За порушення законодавства про працю та охорони праці передбачені наступні види відповідальності:
   
   • На підставі вимог ст. 41 Кпап порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплати їх не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі - НМДГ).
   
   • Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці тягнуть за собою накладення штрафу на працівників від 2 до 5 НМДГ і на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від 5 до 10 НМДГ.
   
   • Відповідно до год. 1 ст. 172 Кримінального кодексу України (далі - ККУ) незаконне звільнення працівника з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю карається штрафом до 50 НМДГ або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, або виправними роботами на строк до 2-х років.
   
   • Частиною 2 цієї статті передбачено, що вчинення таких же дій по відношенню до неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, карається штрафом від 50 до 100 НМДГ або позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 5-ти років, або виправними роботами на строк до 2-х років, або арешт на строк до 6 місяців.
   
   • Відповідно до год. 1 ст. 173 ККУ грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також окремим громадянином або уповноваженою ним особою шляхом обману чи зловживанням довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, карається штрафом до 50 НМДГ або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5-ти років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2-х років.
   
   • На підставі ч. 1 ст. 175 ККУ безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форм власності або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, карається штрафом від 500 до 1000 НМДГ або виправними роботами на строк до 2-х років, або позбавленням волі на строк до 2-х років, з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.
   ____________
   * Щодо застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, галузевих переліків важких робіт, робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, зайнятість на яких дає право на підвищену оплату праці, а також надання працівникам підприємств пільг і компенсацій за роботу з шкідливими умовами праці; проведення атестації робочих місць за умовами праці.
   
   Правовий глосарій:
   
   Кзпп - Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р.
   
   Кпап - Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X.
   
   ККУ - Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.
   
   Указ № 386/2011 - Указ Президента України від 06.04.2011 р. № 386/2011.
   
   Автор: Заболотна Світлана

Комментарии

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить


Следующие материалы:
Предыдущие материалы:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня посетителей792
mod_vvisit_counterВчера посетителей12806
mod_vvisit_counterЗа неделю посетителей13598
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе66233
mod_vvisit_counterЗа месяц посетителей208304
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце577541
mod_vvisit_counterВсего посетителей18797320

We have: 77 guests, 3 bots online
0: 54.81.71.187
 , 
0