У Податковому кодексі податок на прибуток підприємств буде адмініструватися в умовах наближення податкового і бухгалтерського обліку. Такі зміни переважно зумовлені необхідністю усунення економічно необґрунтованих розбіжностей між нормами Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" і положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку щодо визнання і оцінки доходів та витрат.
   
   Коментуючи ці зміни, директор Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) Державної податкової адміністрації України Наталія Хоцянивская зазначила, що в Податковому кодексі визнання доходів та витрат з метою визначення об'єкту оподаткування податком на прибуток здійснюється за методом "нарахувань" та співставлень, передбаченим відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
   
   За її словами, доходи та витрати враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.
   
   Кодексом передбачається поступове зниження ставки податку на прибуток до 16 відсотків (з 01.04.2011 р. застосовується ставка - 23 відсотки; з 01.01.2012 р. - 21 відсоток; з 01.01.2013 р. - 19 відсотків; з 01.01.2014 р. - 16 відсотків).
   
   Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, класифікуються за такими групами:
   
   дохід від операційної діяльності включає дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг та дохід банківських установ;
   
   інші доходи, що включають доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, відсотків, роялті, володіння борговими вимогами, доходи від операцій оренди/лізингу, доходи від операцій в іноземній валюті, доходи від торгівлі цінними паперами та деривативами, суми штрафів, неустойки чи пені, суми безповоротної фінансової допомоги, безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
   
   Дохід від реалізації товару визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар.
   
   Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.
   
   З метою достовірного визначення розміру витрат та дати їх виникнення платники податку визначатимуть собівартість товарів (робіт, послуг), до складу якої включатиметься вартість запасів. Тобто, не тільки витрати на придбання запасів зменшуватимуть об'єкт оподаткування лише в момент визнання відповідних доходів, але й інші витрати, що включаються в собівартість.
   
   Витрати, що формують собівартість товарів (робіт, послуг), визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів (робіт, послуг).
   
   Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони здійснені з урахуванням окремих особливостей. Так, наприклад, нараховані податки і збори включаються у витрати того звітного періоду, за який проводиться таке нарахування.
   
   Н.Хоцянивская вважає, що перехід на метод "нарахувань" та співставлень при визнанні доходів та витрат у податковому обліку дозволить значно скоротити тимчасові різниці між податковим та бухгалтерським обліком.
   
   Разом з цим проектом, зазначає вона, передбачається перегляд цілого ряду постійних різниць, що існують в даний час між податковим та бухгалтерським обліком.
   
   Так, наприклад, скасовано обмеження по врахуванню витрат на придбання пально-мастильних матеріалів для легкових автомобілів та оперативну оренду легкових автомобілів при визначенні об'єкту оподаткування, витрат на гарантійний ремонт та заміну бракованого товару, умови якого оприлюднені продавцем товару, а також витрат на навчання.
   
   Знято обмеження щодо витрат зі страхування, що враховується при визначенні об'єкта оподаткування.
   
   Щодо суми добових на відрядження, збільшено їх розмір до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатних громадян на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу, а для відряджень за кордон - не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатних громадян на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу. Не передбачено наявність відміток відряджуючої та приймаючої сторін у посвідченні про відрядження як обов'язкового елементу для обліку витрат на таке відрядження.
   
   Одночасно кодексом встановлено обмеження для включення до складу витрат виплат роялті на користь нерезидента або юридичної особи, які звільнені від сплати податку або сплачують його за іншою ставкою, та фізичної особи, находищегося на спрощеній системі оподаткування.
   
   Кодексом також не визнаються витратами у податковому обліку суми фактичних втрат товарів (комерційних втрат, браку), що перевищують норми природного убутку чи технічних (виробничих) втрат, визначених Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним центральним органом державної влади, або іншим органом, визначеним законодавством України.
   
   За словами Н. Хоцянивской, кодексом наближено правила визначення амортизаційних відрахувань у податковому обліку до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, який полягає в наступному.
   
   Розширена класифікація основних засобів у податковому обліку передбачає 16 груп основних фондів замість чотирьох у чинному законодавстві.
   
   На відміну від чинного законодавства, облік балансової вартості основних засобів кожної з груп ведеться за кожним з об'єктів, що входять до складу окремої групи, включаючи вартість поліпшення основних засобів, отриманих безоплатно або в оперативний лізинг (оренду) та в цілому по групі як сума балансових вартостей окремих об'єктів такої групи.
   
   Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решти 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості.
   
   Нарахування амортизації для оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику для нарахування амортизації з метою складання фінансової звітності.
   
   Тобто у податковому обліку та бухгалтерському обліку будуть застосовуватись однакові методи нарахування амортизації.
   
   Метод амортизації об'єкта основних засобів може переглядатися у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання та має відповідати змінам методу в обліковій політиці. Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації.
   
   Кодекс також передбачає здійснення переоцінки основних засобівна відміну від чинного законодавства, що передбачає лише індексацію балансової вартості основних фондів.
   
   Переоцінка об'єкта основних засобів або визнання відновлення його корисності, що призводять до збільшення балансової вартості об'єкта, може проводитись до досягнення ним балансової вартості на звітну дату в розмірі не менше 10% від його первинної вартості на момент взяття на баланс.
   
   При цьому дооцінка балансової вартості основних засобів не може перевищувати суму його попередніх уцінок з моменту введення в експлуатацію такого основного засобу. Тобто у разі, якщо підприємство не здійснювало уцінки вартості об'єкта основних засобів, таке підприємство не має права на його дооцінку.
   
   Після проведення переоцінки об'єкта основних засобів або визнання відновлення його корисності, що призводять до збільшення балансової вартості об'єкта, підприємство не може використовувати прискорені методи нарахування амортизації.
   
   Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку зазначена в розділі ІІІ Податкового кодексу, відповідно до якої платник податку веде бухгалтерський облік тимчасових та постійних податкових різниць, визначених за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України, а також бухгалтерський облік доходів і витрат. Банки забезпечують облік тимчасових та постійних податкових різниць з 2012 року за методикою, затвердженою Національним банком України.
   
   Одночасно платник повинен забезпечувати накопичення в регістрах бухгалтерського обліку інформації про доходи, витрати, тимчасові та постійні податкові різниці, зазначає Н.Хоцянивская.
   
   На період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує три мільйони гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному з таких критеріїв:
   
   а) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року;
   
   б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує три мільйони гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;
   
   в) зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності цим Кодексом та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до одного мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.

Комментарии

You have no rights to post comments


Следующие материалы:
Предыдущие материалы:

testtest

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня посетителей671
mod_vvisit_counterВчера посетителей4383
mod_vvisit_counterЗа неделю посетителей28813
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе47463
mod_vvisit_counterЗа месяц посетителей68306
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце33548
mod_vvisit_counterВсего посетителей27342587

We have: 42 guests, 1 bots online
0: 3.81.89.248
 , 
0